Motywowanie pracowników – recepta na sukces firmy

Motywowanie pracowników – recepta na sukces firmy

Efektywność w pracy

Motywowanie pracowników oznacza wywieranie na nich wpływu w taki sposób, żeby zwiększyć ich zaangażowanie w pracę, a co za tym idzie – osiągnąć sukces firmy. Pod pojęciem motywowania rozumie się także zachęcanie podwładnych do lepszej, bardziej efektywnej pracy i ciągłego zwiększania swojej wiedzy i umiejętności. W zależności od czynników, które zachęcają do działania motywację możemy podzielić na wewnętrzną, zewnętrzną, pozytywną i negatywną.

Motywowanie pracowników – recepta na sukces firmy

Pracownik idealny to taki, który nie tylko osiąga dobre efekty w pracy, ale też czerpie z tego osobista satysfakcję. Motywacji wewnętrznej nie można w pracowniku zbudować, jednak można stworzyć odpowiednie warunki dla jej rozwoju.

Motywacja wewnętrzna

PROMOWANIE ZASAD WSPÓŁPRACY – dobra współpraca między pracownikami, zespołami, przełożonymi i kadrą menedżerską zwiększa motywację wewnętrzną wszystkich zatrudnionych. Zwiększa się zaufanie pracowników do ich współpracowników oraz zyskują oni większą pewność siebie, a ich wiedza i umiejętności są doceniane przez resztę zespołu.

WIĘCEJ SAMODZIELNOŚCI I DECYZYJNOŚCI – im większa będzie decyzyjność pracownika i jego odpowiedzialność za zadania i ludzi, tym bardziej stanie się on zmotywowany do dalszego działania. Motywacje stanowi sama szansa wykazania się, pokazania swoich umiejętności i odpowiedzialność za innych.

ZAUFANIE – jeżeli widać starania pracownika i jego wkład w pracę zespołu warto okazać mu większe zaufanie – dając mu większy margines samodzielności. Zwiększa to motywację wewnętrzną i powoduje, że staje się on lojalny.

Do narzędzi motywowania zewnętrznego zaliczymy czynniki finansowe i pozafinansowe

MOTYWACJA FINANSOWA – to motywacja pieniężna oraz inne rodzaje motywacji materialnej, czyli różnego rodzaju dodatkowe świadczenia dla pracowników

MOTYWACJA POZAFINANSOWA – nagradzanie pracowników poprzez zapewnienie im pewności, że są częścią firmy i nie można się bez nich obejść oraz zagwarantowanie stabilności zatrudnienia i dobrej atmosfery pracy.

Jak wcześniej wspomniano wyróżniamy też motywację pozytywną i negatywną

MOTYWACJA POZYTYWNA – polega na stworzeniu pracownikowi perspektyw coraz lepszego urzeczywistniania jego celów w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy, jak np. osiągnięcie wyższych zarobków, stanowiska, większej samodzielności

MOTYWACJA NEGATYWNA – opiera się na obawie, która pobudza do pracy przez stwarzanie poczucia zagrożenia, jak np. groźba utraty części zarobków w razie niewywiązanie się z zadania, zagrożenie naganą, obniżeniem uznania, przesunięciem do pracy o mniejszym prestiżu

1 Comment

Dodaj komentarz